Ga naar hoofdinhoud

Cliëntenraad

De Zorgboom is momenteel bezig met het opzetten van een cliëntenraad. Bent u of kent u iemand die zich graag inzet om de belangen van onze cliënten te behartigen of wilt u graag wat meer informatie?

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de organisatie moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. Echter is de cliëntenraad niet enkel toegankelijk voor de cliënten maar ook voor hun naasten, mantelzorgers of anderen die de belangen van de doelgroepen kunnen vertegenwoordigen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.
Cliëntenraden hebben door hun huidige organisatievorm en wettelijke positie de mogelijkheid zich te verdiepen in het beleid van de organisatie en zo het individuele ervaringsniveau van cliënten te vergroten. Cliëntenraden adviseren over wezenlijke zaken voor cliënten zoals rondom gebouwbeheer, sluiten van afdelingen, fusies, reorganisaties, zorgverbeteringstrajecten, ontwikkelen van beleid bij bijvoorbeeld reanimatie, hygiëne of veiligheid.

Welke rechten en bevoegdheden heeft de cliëntenraad?

Recht op informatie

De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de bestuurder over het beleid van de instelling.

Indien er geen cliëntenraad tot stand komt worden er per jaar vier bijeenkomsten georganiseerd waarvan twee locatie Son en twee locatie Haelen om cliënten mogelijkheid te geven tot inspraak.

Geplande bijeenkomsten 2023:
13 juni van 15.00 – 17.00 uur locatie Haelen
15 juni van 15.00 – 17.00 uur locatie Son
Oktober – data worden nog op de website gezet. Cliënten ontvangen hier in september per mail een uitnodiging

Recht om te adviseren

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de bestuurder adviseren.

Bindende voordracht raad van toezicht

De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de raad van toezicht. Hij mag ten minste één persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht.

Recht op facilitering

De organisatie zorgt ervoor dat de cliëntenraad kan vergaderen, gebruik kan maken van communicatiemiddelen zoals de website van de organisatie en ondersteuning en scholing financiert.

Recht om extra bevoegdheden af te spreken

De organisatie kan de cliëntenraad verdergaande bevoegdheden toekenning dan in de wet genoemd. Bijvoorbeeld alle onderwerpen als ‘verzwaard advies’ onderwerpen behandelen.

Back To Top